Branden en Blussers

Onderhoud en gebruik kleine blusmiddelen
In milieuvergunningen en diverse uitvoeringsbesluiten van de Wet Milieubeheer worden eisen gesteld aan het onderhoud van kleine blusmiddelen. Onder kleine blusmiddelen verstaan wij slanghaspels, handblussers en een blusdeken.

Jaarlijkse inspectie.
Kleine blusmiddelen met uitzondering van de blusdeken moeten jaarlijks worden gecontroleerd op een goede werking door een erkend bedrijf. Als uw blusmiddelen goedgekeurd zijn worden deze voorzien van een keurmerk. Veelal is dit een gele sticker waarop is aangegeven wanneer de blusser is gekeurd en wanneer deze weer gekeurd dient te worden.
In de praktijk komt het voor dat blusmiddelen die niet meer in een goede staat verkeren afgekeurd worden. In de regel zal het keuringsbedrijf dit aan u melden en op het blusapparaat een sticker plakken dat deze is afgekeurd. U dient dan dit blusapparaat zo snel mogelijk te laten vervangen door een goedgekeurd blusmiddel.
Het is te verwachten dat het bedrijf dat de inspectie verricht, u zal aanbieden deze periodieke inspectie in de toekomst voor u uit te voeren. Het is doelmatig op een dergelijke aanbieding in te gaan.

Soorten blusmiddelen en gebruik.
Kleine blusmiddelen zijn speciaal bedoeld om een beginnende brand te blussen. In de praktijk is namelijk gebleken dat 40% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust. U kunt dit doen met een slanghaspel, een blusdeken of met een mobiel blusapparaat.

Een vaste slanghaspel bestaat uit een trommel waarop een slang met een lengte van maximaal 30 meter wordt opgerold. Door de vaste aansluiting op de waterleiding kan er langdurig geblust worden. Het aantal toe te passen haspels is afhankelijk van de omvang van een gebouw. De verdeling dient in het algemeen echter zodanig te zijn, dat met de aanwezige slangen ieder punt bereikt kan worden, waarbij rekening is gehouden met indelingswanden, trappen e.d.

Een blusdeken is veelal aanwezig in een keuken van een bedrijf of daar waar werknemers met open vuur werken en in brand kunnen geraken. De blusdeken is speciaal bedoeld om een in brandgeraakte persoon in te rollen om op die wijze de vlammen te doven. Een blusdeken is echter ook te gebruiken voor het afdekken van brandende voorwerpen en als afscherming tegen de straling van een brand. Blusdekens bestaan uit onbrandbare of moeilijk brandbare materialen, zoals ge´mpregneerde wol of glasvezels. De dekens zijn in verschillende afmetingen leverbaar.

Mobiele blusapparaten zijn er in diverse soorten en zijn toepassingsspecifiek voor bepaalde type branden. Branden worden ingedeeld naar zogenaamde brandklassen waarbij de volgende klassen worden onderscheiden:

klasse A: branden van vaste stoffen (papier, hout, textiel, schuim- rubber en andere kunststoffen)

- klasse B: branden van vloeistoffen (alcohol, benzine, terpentine, olie, teer, gesmolten plastic)

- klasse C: branden van gassen (aardgas, butaan, LPG)

- klasse D: branden van metalen (magnesium en aluminium).


Op de blusmiddelen is aangegeven voor welk type brand deze gebruikt kan worden. Soms komt op blusmiddelen de letter E voor om aan te geven dat het betreffende blusmiddel geschikt is voor branden waarbij elektriciteit betrokken is. Draagbare blustoestellen zijn alleen geschikt voor het blussen van het begin van een brand. De werkduur is echter kort: van enkele seconden tot een tiental seconden. Alleen de nevelschuimblusser heeft een blustijd van enkele minuten.. Let altijd op het soort brand wat u wilt gaan blussen en welke blusser u hiervoor gebruikt. Het bedrijf dat de jaarlijkse keuring op de goede werking doet kan u nader informeren over welke blusmiddelen voor u het meest geschikt zijn.

Er bestaan verschillende soorten draagbare blustoestellen. De meest gangbare zijn:
1. poederblussers;
2. CO2-blussers;
3. schuimblussers.

Poederblussers komen het meeste voor. De werking is gebaseerd of het verdrijven van de benodigde zuurstof om de brand te voeden. Het poeder onderbreekt op deze wijze het verbrandingsproces. Het poeder geleidt geen elektriciteit, waardoor u het zonder gevaar voor elektrocutie kunt gebruiken. Een groot nadeel van poeder is dat het veel blusschade kan veroorzaken doordat het een witte, vettige neerslag achterlaat.

CO2-blussers
(kooldioxide- of koolzuursneeuwblussers) vindt u vooral op plaatsen waar andere blusmiddelen ˇf onnodig veel schade geven ˇf gevaar voor de gebruiker opleveren. Het CO2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur, waardoor de vlammen doven. Opvallend aan deze blusapparaten is de grote bluskoker. Door de hoge druk in de blusser is het blusgas vloeibaar. Als de vloeistof via de bluskoker (met veel lawaai) naar buiten komt, wordt het een zeer koud gas. De temperatuur wordt wel tachtig graden onder nul. Het is net een mistwolk met een beetje sneeuw.
Kom daarom nooit aan de bluskoker en spuit het nooit op iemand. In kleine en lage gesloten ruimten kan er gevaar optreden voor de gebruiker, omdat de hoeveelheid zuurstof minder wordt. Deze blussers worden vaak gebruikt in computerruimten en keukens om onnodige schade te voorkomen aan de apparatuur.

Schuimblussers
zijn bedoeld om snel schuimdeken over het vuur te leggen en het daardoor te verstikken. Blussen met een schuimblusser is gevaarlijk bij branden waarbij elektriciteit betrokken is. Het wordt toegepast bij branden met gevaarlijke stoffen.

Halonenblussers.

Het komt soms voor dat in een bedrijf nog halonenblussers aanwezig zijn. Het gebruik van deze blusmiddelen is sinds 1 januari 2004 verboden omdat halonen in ernstige mate de ozonlaag aantasten. Als u een dergelijke blusser in uw bedrijf heeft dient u deze af te voeren via het onderhoudsbedrijf of aan een erkende inzamelaar voor gevaarlijke stoffen. Het in bezit hebben van een Halonenblusser is zelfs verboden.